AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS

Les presents Condicions Generals d’Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat, regulen el lloc web laxarxaaethnic.org i la compra a través del mateix, la titularitat del qual correspon a l’Associació Ethnic (Aethnic).

Aethnic és una associació sense ànim de lucre amb domicili al Carrer Emilia Coranty, 5, 08018 Barcelona (Catalunya), inscrita el 2 de novembre de 2006 a la Secció 1 del Número Nacional 588018 del Registre Nacional d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb CIF G-64275076 i adreça de correu electrònic info@aethnic.org.

Aquestes condicions estableixen els drets i les obligacions de tots els Usuaris de l’ASSOCIACIÓ ETHNIC, en relació amb els productes i serveis que s’ofereixen a través del lloc web laxarxaaethnic.org (des d’ara, La Xarxa d’Aethnic).

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines web integrades al lloc web de La Xarxa d’Aethnic i els continguts i serveis que aquestes posen a disposició dels Usuaris. Tota persona que accedeixi al lloc web laxarxaaethnic.org accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents en cada moment.

1. OBLIGACIONS DE L’USUARI

1.1. L’Usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar laxarxaaethnic.org, a adquirir els productes i a utilitzar cadascun dels serveis de La Xarxa de conformitat amb la llei i a allò establert en aquestes Condicions Generals, i haurà d’abstenir-se d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir, causar danys o deteriorar el normal funcionament de laxarxaaethnic.org per part dels Usuaris o que pogués causar danys als béns i drets d’AETHNIC, als col·laboradors que participen de La Xarxa d’Aethnic, a la resta d’Usuaris o a qualsevol tercer.

1.2. Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícites o lesives, o que, de qualsevol manera, puguin causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc web. Pel que fa als continguts d’aquest web, es prohibeix:
La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització del legítim titular.
Qualsevol vulneració dels drets del prestador o del legítim titular.
La utilització per a fins comercials o publicitaris sense autorització de l’equip directiu.

1.3. En la utilització del web laxarxaaethnic.org l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de La Xarxa d’Aethnic o de tercers, o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar el portal laxarxaaethnic.org o que impedís, de qualsevol manera, la utilització normal del web.

No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són del tot fiables i que, per tant laxarxaaethnic.org no pot garantir la inexistència de codis maliciosos o altres elements que poguessin produir alteracions als sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

2. PRODUCTES I SERVEIS

2.1. La Xarxa d’Aethnic es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixen als Usuaris a través del web laxarxaaethnic.org. En particular, La Xarxa podrà, en qualsevol moment, afegir nous Productes als oferts, entenent que tret que es disposi una altra cosa, aquests nous Productes es regiran pel que disposen les presents Condicions Generals. Així mateix, La Xarxa es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i la utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen a la plataforma.

2.2. Les experiències exposades al web de La Xarxa inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que sigui procedent aplicar.

2.3. La Xarxa està formada per experiències que són prestades per un conjunt de Col·laboradors, seleccionats per AETHNIC, que desitgen oferir els seus serveis a les persones usuàries del web. Així doncs, el contingut de les prestacions pot ser redefinit pels Col·laboradors de La Xarxa d’Aetnic i aquesta es reserva el dret a fer-ne les modificacions pertinents. Tanmateix, una vegada reservada l’experiència, correspon al Beneficiari informar-se amb el Col·laborador escollit (del qual se’n facilitaran les dades de contacte) sobre l’existència de possibles condicions específiques.
Qualsevol rebuig per part d’un Col·laborador a realitzar la prestació per les raons citades prèviament no serà considerada com a discriminació de cap tipus i no comportarà cap responsabilitat per part de La Xarxa d’Aethnic o del Col·laborador implicat.

La Xarxa d’Aethnic no és més que un intermediari entre el Beneficiari i el Col·laborador, pel que no podrà ser responsable en cas d’inexecució o de mala execució de la prestació. Es posa expressament en coneixement del Beneficiari que només les condicions particulars del Col·laborador seleccionat pel Beneficiari s’aplicaran durant l’execució de la prestació.
La Xarxa d’Aethnic es reserva el dret de posar fi a les seves relacions amb un o varis Col·laboradors durant la duració de validesa de la reserva, en particular en vista d’assegurar un nivell de qualitat òptim de les prestacions. En aquestes condicions, el Beneficiari no podrà accedir a cap reemborsament.

2.3. La Xarxa es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al comprador, al banc emissor, al comerciant o al titular de la targeta o targetes.

3. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMES DE PAGAMENT DE LES EXPERIÈNCIES DE LA XARXA

3.1. Per realitzar una compra o reserva, el Client haurà de seleccionar al web de La Xarxa el producte que desitja adquirir i el nombre d’unitats i, posteriorment, agregar-los al cistell de compra.

3.2. Abans de processar la comanda, el Client haurà de revisar el contingut de les prestacions de l’experiència que vol adquirir.

3.3. Per processar la comanda, l’Usuari haurà de facilitar les dades sol·licitades, tant personals com de facturació. En qualsevol cas, el Client serà responsable de la veracitat de les dades facilitades a La Xarxa d’Aethnic.

3.4. El Client haurà de fer “click” al botó de “Continuar” per registrar la seva comanda, amb la condició d’haver acceptat expressament les presents Condicions Generals de Venta.

3.5. L’Usuari haurà d’efectuar el pagament mitjançant els sistemes específicament proposats a la plataforma. En el moment de realitzar el pagament, l’Usuari serà dirigit cap una passarel·la de pagament segur de l’Entitat bancària, on haurà d’introduir les dades de la targeta.

3.6. La comanda no serà registrada fins a la darrera validació i el contracte no es conclourà definitivament fins a l’acceptació del pagament per part del banc.
3.7. Un cop validat el pagament, l’Usuari rebrà la confirmació de la seva comanda al correu electrònic facilitat prèviament.

4. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

4.1. Devolucions en exercici del dret a desistir la compra:
Totes les experiències comprades a laxarxaaethnic.org podran ser retornades i reemborsades, sempre i quan l’Usuari comuniqui la intenció de retornar-les en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’adquisició a través del correu info@aethnic.org.

La devolució de l’import s’efectuarà en un termini màxim de 30 dies des de la data en què l’Usuari ho comuniqui i mitjançant el mateix mètode de pagament que es va utilitzar en el moment de realitzar la comanda.

4.2. Modificacions en les comandes:
Una vegada s’hagi finalitzat el procés de compra, l’Usuari haurà de contactar amb el Col·laborador escollit per realitzar qualsevol tipus de modificació. Tanmateix, La Xarxa d’Aethnic no garanteix que les experiències puguin ser modificades una vegada adquirides.
La Xarxa d’Aethnic queda a disposició de l’Usuari per facilitar les dades de contacte de la part Col·laboradora.

5. SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

5.1. Per a qualsevol incidència, reclamació o exercici dels seus drets, l’Usuari podrà enviar un correu electrònic a info@aethnic.org o trucar al telèfon d’assistència +34 637 95 20 10 de dilluns a divendres de 9:00 a 18:00.

5.2. Una vegada finalitzat el procés de compra de l’experiència, el Client haurà de contactar amb el Col·laborador escollit (proveïdor de l’experiència) per resoldre qualsevol dubte, incidència o petició relacionada amb l’activitat contractada.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

6.1. L’Usuari reconeix que tots els elements de La Xarxa i de cada un dels Productes, la informació i materials continguts en els mateixos, les marques, l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, i els programes d’ordinador utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia Xarxa o de tercers, i que les Condicions Generals no li atribueixen respecte a aquests drets de propietat industrial i intel·lectual cap altre dret diferent dels específicament contemplats en les mateixes.

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

7.1. La Xarxa d’Aethnic es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’Usuari, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes. La finalitat d’aquest fitxer serà únicament la de prestar els nostres serveis i comunicar-nos amb l’Usuari.

7.2. Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de La Xarxa d’Aethnic seran utilitzades per poder contactar, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial establerta entre les parts. Les dades personals que ens hagi proporcionat l’Usuari s’hauran de conservar per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

7.3. Aquestes dades no se cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

7.4. L’Usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@aethnic.org.

7.5. La part responsable del tractament de les dades és:
Identitat del Responsable: Jesús Martín Vidal.
Nom comercial: Aethnic.
NIF/CIF: G-64275076.
Direcció: Carrer Emilia Coranty, 5, 08018 Barcelona.
Correu electrònic: jesus@aethnic.org.

8. CODI DE CONDUCTA

La Xarxa d’Aethnic es compromet a que els continguts dels serveis oferts al seu lloc web:
8.1. Evitin promoure tot tipus de discriminació (sexual, racial, religiosa, etc.) o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes a la Constitució Espanyola i a la resta de l’ordenament jurídic.

8.2. Evitin induir o incitar a actuar de forma il·legal.

8.3. Es presentin de forma lleial i transparent i evitin dur a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, omissió, ambigüitat, caducitat o similars.

8.4. Evitin infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei.

8.5. S’alineïn amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de l’ONU i contribueixin a avançar cap a un model turístic responsable amb la destinació i amb el Planeta en general.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt
×

Hola!

Clica a un dels nostres membres i t'atendrem

×